Általános Információk

 

 

Megtekintés

A tételeket előzetes egyeztetést követően Budapesti lakásgalériánkban (1055, Falk Miksa utca 12. II. emelet 3A), lehet megtekinteni.

Átvétel

A nyertes licitálók a tételeket a galériában vehetik át az árverést követően minden hétköznap 09:00-17:00 között.

Kérdések

Ha kérdése van, írjon nekünk az info@onlineartgaleria.com email címen, vagy hívjon a +36203219910-es számon..

Szerződési & Árverési Feltételek

 

1. Bevezetés, hatály

Az Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) tartalmazzák az Online Art Galéria Kft. (székhely: 1036 Budapest, Lajos utca 48-66. C. ép. 4. em. ), mint szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató) http://www.onlineartgaleria.com internetes cím alatt elérhető weboldal (a továbbiakban: Weboldal) vonatkozó általános szerződési feltételeket a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Ektv.) és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) változásainak fokozott figyelembevételével. Ön, mint Látogató a Weboldal használatával elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Általános Szerződési Feltételeket, valamint a Weboldal Adatkezelési Tájékoztatóját. A termékek adatlapján megjelenített képek esetenként eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek.

2. Szolgáltató adatai

Cégnév: Online Art Galéria Kft. Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 12. II. emelet 3A. Képviseli: Pogány András, ügyvezető Adószám: 29312197-2-41 Cégjegyzékszám: 01-09-386642 Elektronikus elérhetőség: info@onlineartgaleria.com Bankszámla: Erste Bank 11600006-00000000-95530563.

3. Értelmező rendelkezések

3.1. Árverési Feltételek – az az árverést megelőzően kihirdetett feltételrendszer, mely az adott árverés lebonyolításával kapcsolatos összes lényeges feltételt (ideértve határidőt, díjazást, licitálást, értesítéseket stb.) tartalmaz és melyet minden licitáló és maga az árverést bonyolító fél is magára nézve kötelező érvényűként elfogad. Az Árverési Feltételek a jelen ÁSZF 1. számú mellékletét képezi és annak elválaszthatatlan részét képezi;

3.2. Árverési Katalógus – a Szolgáltató által összeállított, egy adott időpontban árverésre bocsátott Műtárgyak dokumentációja, mely az árverési tételek képi és szöveges bemutatását, kikiáltási árát, valamint az adott aukcióra vonatkozó egyedi Árverési Feltételeket tartalmazza;

3.3. ÁSZF – jelenti a jelen Általános Szerződési Feltételeket.

3.4. Aukció – a Szolgáltató által a Weboldalon, avagy más alvállalkozó által rendelkezésre bocsátott értékesítési csatorna, mely alkalmával az árverési katalógus tételeire az árverési feltételek szerint a regisztrált felhasználók licitálhatnak és egy adott tételre a legmagasabb licitet adó felhasználó kerül vevőként kijelölésre;

3.5. Eladó – jelen ÁSZF-ben Eladó minden jogi és természetes személy, aki műalkotást értékesít;

3.6. Fogyasztó – jelenti azt a Látogatót, aki szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró olyan természetes személy, aki a Szolgáltatások igénybevételével árut, terméket, Műtárgyat vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje;

3.7. Látogató – Az a természetes személy, aki a Weboldalt internet böngészővel megnyitotta, az oldal tartalmát böngészi, de regisztrációval nem rendelkezik;

3.8. Műtárgy – minden olyan szerzői jogvédelem alatt álló, még élő, vagy elhunyt alkotó által készített műalkotás, mely egyedi, eredeti jelleggel bír, így különösen festmény, grafika, rajz, kőnyomat, metszet függetlenül annak előállítási módjától, továbbá szobor, dombormű, ékszer stb.

3.9. Résztvevők – a Weboldalt látogató, illetve az adott Szolgáltatást igénybe vevő Látogató, Fogyasztó;

3.10. Szolgáltatás(ok) – a Szolgáltató által a Weboldalon vagy azzal összefüggésben nyújtott bármely szolgáltatás;

3.11. Szolgáltató – a Weboldal tulajdonosa és üzemeltetője: az Online Art Galéria Kft. (székhely: 1055 Budapest Falk Miksa utca 12. II. emelet 3A.)

3.12. Weboldal – a http://www.onlineartgaleria.com internetes címen a Szolgáltató által üzemeltetett műkereskedelmi weboldal;

4. Általános rendelkezések

4.1. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Ptk. és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a Felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

4.2. A Weboldal tartalmának, valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra történő mentése vagy kinyomtatása kizárólag magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

4.3. A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a Weboldal használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot a Látogatóknak a Weboldal felületén szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bárminemű használatára, avagy hasznosítására. A Weboldal rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

4.4. A Szolgáltatások igénybevételével a Látogató elfogadja, hogy a Szolgáltató a Szolgáltatások igénybevétele során a Látogató által feltöltött adatokat a vonatkozó Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott módon és célból, illetve a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek keretei között felhasználhatja.

4.5. A Szolgáltató az ÁSZF megváltoztatásának jogát fenntartja. Az esetleges változások a Weboldalon való megjelenéstől számítva lépnek életbe, és minden megrendelés vagy vásárlás alkalmával az akkor aktuálisan fennálló feltételek alkalmazandók.

4.6. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a Weboldalon, előzetes figyelmeztetés nélkül, és hogy a Weboldalt más domain név alá helyezze át.

5. Résztvevők jogai és kötelességei

5.1. A Látogató a Weboldalt szabadon böngészheti, tartalmaihoz hozzáférhet; keresést folytathat a Weboldal teljes tartalmában; olvashatja a Weboldalon fellelhető cikkeket, híreket. A Látogatói jogok gyakorlása a Weboldalon ingyenes.

5.2. A Látogató az Adatkezelési Tájékoztató elfogadásával egyértelműen kijelenti és kifejezetten elfogadja, hogy a Regisztráció során megadott adatait a Szolgáltató a kifejezett hozzájárulása esetén felhasználhatja arra, hogy közvetlenül vagy harmadik fél útján részére közvetlen megkeresés módszerével reklámot továbbítson.

5.3. A Szolgáltató jogosult a Látogatóval szembeni jogait és kötelezettségeit harmadik fél felé átruházni. A Látogató ugyanakkor kizárólag saját nevében cselekedhet. Szolgáltatóval szembeni jogait és kötelezettségeit a Látogató nem jogosult átruházni.

6. Árverés, adásvétel

6.1. Az online aukció a Szolgáltató (vagy alvállalkozója) által biztosított szerveren bonyolódik, a Szolgáltató rögzíti (naplózza) az eseményeket.

6.2. Online aukció esetén a Látogató licitálás útján tehet vételi ajánlatokat a Szolgáltató által online aukción felkínált aukciós tételekre. Licitálás esetén a Látogató ajánlati kötöttsége a következő (magasabb összegű) licitig tart. A legmagasabb licitet adó Látogató a licitálás lezárását követően köteles a Műtárgyat megvásárolni. Amennyiben e kötöttségét megszegi, a Szolgáltató jogait bíróság előtt érvényesítheti.

6.3. Az online aukció az Árverési Feltételekben rögzített feltételek és paraméterek szerint kerül lebonyolításra, az Árverési Feltételekben meghatározott ideig tart és a feltüntetett határidő (nap/óra/perc) lejártakor fejeződik be. Az adott perc letelte egyben az aukció befejezését is jelenti, melynek beálltakor a Szolgáltató értesítést nem küld. Erre vonatkozóan a Szolgáltató (vagy alvállalkozója) által biztosított szerver által mért hivatalos idő az irányadó.

6.4. A kikiáltási, illetve a pillanatnyi licitárnál alacsonyabb értékű ajánlatok érvénytelenek. Több licit közül a legmagasabb, azonos licitek esetén pedig a korábban leadott élvez elsőbbséget.

6.5. Az adott online aukció lezárását követően a Szolgáltató (vagy alvállalkozója) emailben értesíti egyenként az egyes, sikerrel licitált tételek utolsó licitálóját a licit eredményéről. A legmagasabb licitet adó Látogató, azaz az adott Műtárgy tekintetében, mint Fogyasztó és a Szolgáltató között a Műtárgy értékesítésének vonatkozásában és tárgyában adásvételi szerződés jön létre. Az adásvételi szerződés feltételeiről a Szolgáltató a Fogyasztót az aukció lezárását követően, de legkésőbb az adásvétel tárgyát képező Műtárgy átadásakor tájékoztatja.

6.6. A Fogyasztó a megvásárolt Műtárgyat akkor veheti birtokába, amennyiben az adásvételi szerződést a Szolgáltatóval közösen aláírásával elfogadta és a Szolgáltató számára az abban foglalt vételárat teljes egészében megfizette.

7. Jog- és kellékszavatosság

A Szolgáltatót a teljesítés hibátlanságáért jótállási és szavatossági kötelezettség terheli. A szavatossági kötelezettség formái a jogszavatosság és a kellékszavatosság.

7.1. Jogszavatosság

7.1.1. A Szolgáltató minden általa értékesített műalkotás tekintetében szavatolja, hogy a Szolgáltatás tárgyán harmadik személynek nincs olyan joga, mely a jogosult jogszerzését akadályozná, vagy korlátozná.

7.1.2. Ha tulajdonjog visszterhes átruházására irányuló kötelezettség esetén a tulajdonjog megszerzését harmadik személy joga akadályozza, a jogosult köteles a Szolgáltatót megfelelő és méltányos határidő kitűzésével felszólítani arra, hogy az akadályt hárítsa el, vagy adjon megfelelő biztosítékot. A határidő eredménytelen eltelte után a jogosult elállhat a szerződéstől és kártérítést követelhet.

7.1.3. Ha tulajdonjog visszterhes átruházására irányuló kötelezettség esetén a tulajdonjog megszerzését harmadik személy joga korlátozza vagy értékét csökkenti, a jogosult megfelelő határidő tűzésével tehermentesítést követelhet. Ha a tehermentesítés lehetetlen, vagy aránytalan költséggel járna, a szerződéstől elállhat, és kártérítést követelhet, vagy a teher átvállalása fejében az ellenérték megfelelő csökkentését kérheti.

7.2. Kellékszavatosság

7.2.1. Fogyasztó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Ptk. szabályai szerint. Hibásan teljesít a Szolgáltató, ha a teljesítéskor a Szolgáltatás tárgya nem felel meg a jogszabályban, vagy a szerződésben foglalt feltételeknek.

7.2.2. Választása szerint a Fogyasztó az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Fogyasztó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére a Fogyasztó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja, vagy – végső esetben – elállhat a szerződéstől.

7.2.3. Választott kellékszavatossági jogáról a Fogyasztó egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Fogyasztó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

7.2.4. Fogyasztó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de legkésőbb a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor a szerződés teljesítésétől számított egyéves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

7.2.5. A kellékszavatossági igény érvényesítése során a Fogyasztó köteles megjelölni a termék azon hibáját, mely a kellékszavatossági igény gyakorlását megalapozza. A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Fogyasztó igazolja, hogy a terméket a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Fogyasztó köteles bizonyítani, hogy a Fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

8. Elállás joga

Fogyasztó jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén (i) a terméknek; avagy (ii) több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek, a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni. Fogyasztót megilleti az a jog, hogy a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

8.1. Elállási jog gyakorlásának menete

8.1.1. Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 2. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére.

8.1.2. A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát megfelelően gyakorolta. A Szolgáltató emailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mailen történő értesítés esetén az e-mail küldésének idejét veszi figyelembe a Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

8.1.3. Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató 1. pontban feltüntetett székhelyének címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül személyesen visszavinni, vagy postai úton, vagy futárszolgálat segítségével visszajuttatni. A határidő betartottnak minősül, ha Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket. A termék a Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége a Fogyasztót terheli.

8.1.4. A csomag Szolgáltatóhoz történő beérkezését követően, rögzítésre kerül a csomag kibontása, illetve a visszaküldött termék megvizsgálása. A Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségén kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli. Ha Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Fogyasztó a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a Szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe.

8.1.5. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

8.1.6. Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

9. Panaszkezelés

A Fogyasztó a Szolgáltatónak a termékek Fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlenül kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére, mulasztására vonatkozóan írásban teheti meg panaszát. A panaszok bejelentésére, kapcsolattartásra használható cím, elektronikus levelezési cím megegyezik a Szolgáltató ügyfélszolgálati címével: • E-mail: info@onlineartgaleria.com • Levelezési cím: 1055 Budapest Falk Miksa utca 12. II. emelet 3A. A Szolgáltató az írásbeli panaszt a beérkezését követően harminc napon belül köteles megvizsgálni és érdemben megválaszolni továbbá intézkedni arról, hogy a válasz a Fogyasztóhoz eljusson. Ha a panaszt a Szolgáltató elutasítja, köteles álláspontját az elutasításra vonatkozó érdemi válaszában megindokolni. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a Szolgáltató köteles öt évig megőrizni.

10. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a Szolgáltató és a Fogyasztó között esetlegesen fennálló jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, bírósági eljárást kezdeményezhet, továbbá fogyasztói jogvita esetén az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Fogyasztó számára: • Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál, • Békéltető testület eljárásának kezdeményezése, melynek elérhetősége: Név: Budapesti Békéltető Testület Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10. Fax: 06 (1) 488 21 86 Telefon: 06 (1) 488 21 31 E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu A Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában Fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

11. Felelősség

11.1. A Látogató a Weboldalt és a Szolgáltatásokat kizárólag saját felelősségére veheti igénybe és használhatja, és a használattal elfogadja, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

11.2. A Szolgáltató kizár minden felelősséget a Látogatók által tanúsított magatartásért. A Látogató köteles gondoskodni arról, hogy a Weboldal használata és a Szolgáltatások igénybevétele során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse. A Látogató teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, a Szolgáltató ilyen esetben maradéktalanul együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

11.3. A Weboldal olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek, hivatkoznak. E szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

11.4. A Szolgáltató nem vállal felelősséget az esetleges termékismertetők a beszállító, vagy rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt. Amennyiben a Látogató a Weboldalon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni a Szolgáltatónak. Ha a Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására. 12. Jelen ÁSZF hatályba lépésének ideje: 2021.09.01.

 

1. Általános információk

1.1.    A Szolgáltató által szervezett aukciók részvételi és egyéb feltételeit jelen árverési feltételek (a továbbiakban: Árverési Feltételek) tartalmazzák. Jelen Árverési Feltételek a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételeinek (ÁSZF) elválaszthatatlan részét képezik. Az ÁSZF aktuális rendelkezései a http://www.onlineartgaleria.com internetes oldalon elérhetők.
1.2.    A jelen Árverési Feltételekben található definíciók, meghatározások és egyéb nagy kezdőbetűvel kiemelt fogalmak jelentése az ÁSZF-ben, avagy az Árverési Feltételekben rögzített értelmezésben alkalmazandó.
1.3.    Az Árverési Feltételek és az ÁSZF eltérő, vagy ellentmondó rendelkezései esetében az Árverési feltételek feltételei az irányadók.

2. Értelmező rendelkezések

2.1.    Árverési vevő – olyan Felhasználó, aki a Szolgáltató által rendezett Online Aukcióra a jelen Árverési Feltételek vonatkozó rendelkezései szerint regisztrált;
2.2.    Leütési ár – a Szolgáltató által az adott tételre legmagasabb áron ajánlatot tevő Árverési vevő vételi ajánlatának elfogadásával és az elfogadás leütéssel történő visszaigazolásával kialakult ár, amely nem azonos a jelen Árverési Feltételekben meghatározott (teljes) vételárral;
2.3.    Online Aukció – olyan Aukció, mely kizárólag online – a Szolgáltató által megadott – http://www.axioart.com internetes címen érhető el és kerül megrendezésre; 
2.4.    Vételár – a Leütési árnak a jelen Árverési Feltételek 7. pontjában írt tételekkel növelt összege.

3. Árverési tételek
3.1.    Árverési tétel a Szolgáltató által az árverésre alkalmasnak talált, és az Online Aukción belül önálló licitre bocsátható Műtárgy. A Szolgáltató az árverési tételekről Árverési Katalógus ad ki, és az árverési tételek az Online Aukció előtt a Szolgáltatóval történő egyedi egyeztetést követően is megtekinthetők. Az Árverési Katalógus leírásai és az illusztrációk kizárólag azonosításra szolgálnak. Az árverési tételek Árverési Katalógusban történő leírása szakértők szubjektív véleményén alapszik. Az Árverési Katalógus az árverési tételek esetében csak azokra a hibákra és hiányosságokra hívja fel a figyelmet, amelyek jelentősen csökkenthetik az adott árverési tétel értékét.
3.2.    A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az Online Aukciót elhalassza, vagy az Árverési Katalógusban szereplő egyes árverési tételek árverésre bocsátását visszavonja, az Árverési Katalógusban szereplő kikiáltási árakat, valamint leírásokat, illetve a licitre bocsátás sorrendjét módosítsa. Ezen esetekben a Szolgáltatóval szemben kár- vagy másféle igény és követelés nem érvényesíthető.

4. Az Online Aukción való részvétel feltételei
4.1.    Az Aukción személyesen nem lehet részt venni, kizárólag a jelen Árverési Feltételek 9. pontjában foglaltak szerint lehet megbízást adni és licitálni.
4.2.    Az Online Aukció Felhasználó által történő használatának feltétele a külön árverési regisztráció elvégzése, majd pedig a regisztrált felhasználóként történő belépés. A regisztrációval a Felhasználó elfogadja a jelen Árverési Feltételeket és ÁSZF-et.
4.3.    A külön regisztráció elsődleges célja a vásárlás egyszerűbbé tétele, az Online Aukció kényelmi szolgáltatásainak és egyedi ajánlatainak igénybevétele. A Felhasználó által a külön regisztráció folyamán megadott szállítási és statisztikai adatokat a Szolgáltató személyes információként kezeli az Adatvédelmi Nyilatkozat vonatkozó rendelkezéseinek figyelembevételével. A megrendelés optimális teljesítéséhez szükséges szállítási adatokat a Szolgáltató kizárólag a futárszolgáltató, avagy a logisztikában résztvevő egyéb alvállalkozója felé közvetíti.

5. Az árverés folyamata
5.1.    A Szolgáltató az árverési tételeket az Árverési Katalógusban megjelölt sorrendben bemutatja, és a kikiáltási árat kihirdeti, az Árverési vevők pedig vételi ajánlatot tesznek online. Ha a kikiáltási árra több vételi ajánlat érkezik, a Szolgáltató a licitlépcsőnek megfelelően emeli az árat mindaddig, amíg csak egy licitáló marad és a legmagasabb vételi ajánlat a Leütési ár vonatkozásában elfogadásra nem kerül.
5.2.    Az első vételi ajánlatnak meg kell egyeznie az árverési tétel kikiáltási árával. A további vételi ajánlatok az alábbiakban részletezett licitlépcső szerint alakulhatnak:

Az utolsó árajánlat (Ft)    Emelkedés összege (Ft)
1 000-tól    20 000-ig    1 000
20 000-tól    50 000-ig    2 000
50 000-tól    100 000-ig    5 000
100 000-tól    200 000-ig    10 000
200 000-tól    500 000-ig    20 000
500 000-tól    1 000 000-ig    50 000
1 000 000-tól    2 000 000-ig    100 000
2 000 000-tól    5 000 000-ig    200 000
5 000 000-tól    10 000 000-ig    500 000
10 000 000-tól    20 000 000-ig    1 000 000
20 000 000-tól    50 000 000-ig    2 000 000
50 000 000-tól    100 000 000-ig    5 000 000
100 000 000-tól        10 000 000

5.3.    Ha a Vevő személye az Online Aukció során, vagy után valamilyen okból nem állapítható meg, vagy kétséges, az árverési tétel árverezése újrakezdhető.
5.4.    Az Online Aukció során a már eladott árverési tételt a Vevő nem adhatja vissza, és azt az adott árverésen ismét árverésre bocsátani nem lehet.
5.5.    Tilos minden olyan magatartás, amely az árverés, a licitálás, illetve a Leütési ár csalárd módon történő befolyásolására vagy az Árverési Feltételek kijátszására irányul. A Szolgáltató a tilos magatartást tanúsító Árverési vevőket az Online Aukcióról kizárhatja.
5.6.    Olyan Árverési vevő, aki előző alkalommal a legmagasabb (leütött) vételi ajánlatot tette, de a foglaló vagy a Vételár hiánytalan kifizetését határidőben elmulasztotta és/vagy az Árverési Feltételekben meghatározott egyéb kötelezettségét megszegte, a jövőre nézve is kizárható az Aukció(k)ból, vagy az Aukció(k)ban történő ajánlattevői részvétele előzetes pénzügyi biztosíték nyújtásához köthető. Ugyanezen rendelkezés vonatkozik az Árverési vevő képviselőjére és az általa képviselt Árverési vevőre is; ez esetben a Szolgáltató nem köteles vizsgálni, hogy a mulasztás a képviselő vagy a képviselt hibája miatt következett-e be.
5.7.    Az Online Aukció és a vételár kialakítása magyar forintban történik, ugyanakkor a Szolgáltató az Árverési Katalógusban a kikiáltási árat – tájékoztató jelleggel – euróban is közzéteszi, valamint lehetővé teszi a vételár euróban történő megfizetését átutalás esetén, az árverés utolsó napjára vonatkozó aktuális napi árfolyam (https://www.mnb.hu/arfolyamok) szerint.
5.8.    A tételek lejáratakor időeltolás van érvényben:
A tételek 2023.03.16. 18 órakor nem egyszerre járnak le és kerülnek át az archívumba, hanem 18 órától kezdődően 30 másodperces eltéréssel. Az Ön által tett licit rögzítése függhet az Ön számítástechnikai eszközeitől (notebook, tablet, mobiltelefon stb.), internet szolgáltatójától, a pillanatnyi adatátviteli sebességtől, az alkalmazott böngésző típusától, verziójától és annak beállításaitól. A fentiek miatt az utolsó 5 másodpercben kezdeményezett licit/licitügynök rögzítését az Axioart Kft. nem garantálja. Kérjük, hogy ajánlatát az utolsó 5 másodperc előtt tegye meg, illetőleg használja a licitügynök funkciót.

6. Adásvételi szerződés létrejötte
6.1.    Az adásvételi szerződés – az 6.2 és 6.3 pont szerinti kiegészítésekkel – a legmagasabb összegű vételi ajánlatot tevő Árverési vevő és a Szolgáltató között a leütéssel jön létre. A Vevő az árverési tétel tulajdonjogát akkor szerzi meg, ha a vételárat maradéktalanul megfizette, és az árverési tételt a Szolgáltatótól átvette.
6.2.    A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 86. §-a szerint a védetté nyilvánított kulturális javak (az Árverési Katalógusban „védett” jelzéssel szereplő árverési tételek) tulajdonjogát csak írásbeli szerződés alapján lehet átruházni. Az írásbeli szerződés megkötésére az árverést követő 15 napon belül kerül sor.
6.3.    A védetté nyilvánított kulturális javakkal kapcsolatos – a védetté nyilvánító határozatban szereplő – adatokban bekövetkezett változásokat (tulajdonos neve, címe; a védetté nyilvánított tárgy őrzésének helye) a tulajdonos haladéktalanul, de legkésőbb a tudomására jutástól számított 8 napon belül köteles a Miniszterelnökség Műtárgyfelügyeleti Hatósági Főosztálynak („Hatóság”) bejelenteni. A védetté nyilvánított kulturális javak kereskedelmi forgalomban – így különösen árverésen – történő átruházása esetén a bejelentésre az Aukciósház is köteles.
6.4.    A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 86. § (1) bekezdése szerint a Magyar Államot a védetté nyilvánított kulturális javak elemeire elővásárlási jog illeti meg. A Hatóság képviselője a leütés után haladéktalanul köteles nyilatkozni, amennyiben az elővásárlási jogát gyakorolni kívánja. Határidőben való nyilatkozatnak minősül, ha a Hatóságának a képviselője az elővásárlási jog gyakorlásáról az árverés befejezéséig az Aukciósház képviselőjét tájékoztatja.

7. Vételár
7.1.    A Vételár jogszabály alapján a Leütési ár és az Árverési Jutalék, valamint esetlegesen a jogszabályok által előírt más adó vagy járulék együttes összege.
7.2.    A Vevő a Vételárat az árverés időpontjától számított 10 munkanapon belül köteles megfizetni választása szerint készpénzben, bankkártyával, illetve banki átutalással. Ha a Vevő a megadott határidőig a Vételárat maradéktalanul nem fizeti meg, úgy a Szolgáltató jogosult az adásvételtől elállni. Amennyiben a Szolgáltató az adásvételtől nem áll el, a Ptk. szerinti késedelmi kamat követelésére jogosult.
7.3.    Az Online Aukció eredményessége esetén a Szolgáltatót árverési jutalék illeti meg, amelynek mértéke a Leütési ár 25%-a (továbbiakban: Árverési Jutalék).
7.4.    Egyes jogszabályban meghatározott esetben a Vevőt a Vételár megfizetésével egyidejűleg más fizetési kötelezettség is terhelheti.
7.5.    E körben az adásvételi szerződés létrejöttekor hatályos jogi szabályozás irányadó.

8. Az árverési tétel átadása
8.1.    Amennyiben a Vevő a Vételárat maradéktalanul kifizette, úgy az árverési tétel az árverést követő naptól a Szolgáltató által kijelölt helyen átvehető.
8.2.    A Vevő a megvett Műtárgyat – a Vételár kiegyenlítését követően –az árverés időpontjától számított 10 munkanapon belül köteles saját költségére és veszélyére elszállítani. Igény esetén Szolgáltató házhozszállítást is biztosít, ennek költsége a Vevőt terheli. A Szolgáltató nem köteles a Műtárgyat biztonsági csomagolással ellátni, illetőleg speciális csomagolási kérést a Vevő költségére teljesít. Az elszállítási kötelezettség elmulasztása esetén a Szolgáltató nem felel a műtárgy sérüléséért vagy elvesztéséért, és az Online Aukciót követő tizedik munkanaptól a Vételárra vetített 5%/nap tárolási díjat jogosult felszámítani a Vevő felé. A tárolási díj a Műtárgy birtokba adásával egyidejűleg esedékes.
8.3.    Ha a Vevő felszólítás ellenére a Műtárgyat nem szállítja el, úgy ez esetben 6 hónap elteltével a Szolgáltató az adásvételi szerződéstől – a foglaló megtartása mellett – elállhat, és kárainak (ideértve különösen az árverési jutalékot és a költségeit) megtérítését követelheti. A Szolgáltató a Vevő által megfizetett összeg foglalón és kártérítési összegen felüli részét a Vevő javára, az elévülési idő lejártáig kamatmentes letétként kezeli; a Vevő írásbeli igényére pedig kifizeti.

9. Pénzmosás elleni jogszabályi rendelkezések
9.1.    A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény („Pmt.”) előírásai alapján a nemesfémnek vagy kulturális javaknak minősülő árverési tételek értékesítése esetén az alábbi kötelezettségeknek kell az Aukciósháznak eleget tennie.
9.2.    Amennyiben nemesfém árverési tétel(ek) fizetése esetén a fizetendő összeg (az általános forgalmi adót, illetőleg a jutalék összegét is tartalmazó) mértéke eléri a 300.000 Ft-ot, de nem éri el a 4.500.000 Ft-ot, akkor a Szolgáltató rögzíti a Vevő Pmt.-ben előírt adatait.
9.3.    Amennyiben nemesfém vagy kulturális javak körébe tartozó árverési tétel(ek) fizetése esetén a fizetendő összeg mértéke (akár egy ügylet, vagyis leütés esetében, akár több, a 9.2 pontban írt ügylet egy naptári éven belüli összesítése során) eléri a 4.500.000 Ft-ot, a Szolgáltató a Pmt. alapján köteles ügyfél-átvilágítást végrehajtani a Vevő vonatkozásában, amelynek keretében okiratok másolása és űrlapok kitöltése válik szükségessé.
9.4.    A törvényi kötelezettség teljesítésének megtagadása esetén az ügylet nem teljesíthető, az adásvételi szerződés meghiúsul, és az érintett árverési tétel árverezése újrakezdhető.

10. Felelősségvállalás
10.1.    A Leütési ár az Árverési vevők nyilvános vételi ajánlatai alapján alakul ki, ezért az árverési tétel Leütési áráért a Szolgáltató felelősséggel nem tartozik. A Szolgáltató nem vállal kötelezettséget arra, hogy ugyanazt az árverési tételt azonos áron a későbbiek során árverésre bocsátja.
10.2.    Az Árverési vevő köteles az árverést megelőzően meggyőződni az árverési tétel állapotáról és arról, hogy az összhangban áll az Árverési Katalógusban foglaltakkal. Erre, illetve az értékesítésre kerülő árverési tételek sajátosságaira (használt jelleg, kor stb.) tekintettel a Szolgáltató nem vállal felelősséget az árverési tételek hibáiért, hiányosságaiért; az Árverési vevők az árverési tételek hibái miatt az árverést követően kellékszavatossági igényt nem érvényesíthetnek a Szolgáltatóval szemben.
10.3.    A Szolgáltató felelősséget vállal az árverésen értékesített műtárgyak eredetisége tekintetében. A Vevő a megvásárolt Műtárgy eredetiségével kapcsolatban felmerülő első megalapozott kétely tudomására jutásától számított 30 napon belül, de legkésőbb az árverés napjától számított 6 hónapos jogvesztő határidőn belül – tekintettel arra is, hogy ezen időtartam alatt a Vevő a Műtárgy eredetiségének vizsgálatát elvégez(tet)heti – köteles írásban a Szolgáltatóhoz fordulni, megjelölve az árverés időpontját és a Műtárgy Árverési Katalógusban feltüntetett tételszámát vagy más, egyedi azonosításra alkalmas adatokat, valamint azokat az okokat, amelyek alapján a Műtárgy eredetiségét kétségbe vonja.
10.4.    Amennyiben a Szolgáltató és a Vevő által kölcsönösen elfogadott, az adott területen elismert szakértő indokolt írásbeli állásfoglalásban megállapítja, hogy a műtárgy nem eredeti, a Szolgáltató vállalja, hogy – az eredeti állapot helyreállítása körében – a Műtárgy vételárát visszafizeti a Vevőnek, ha a Vevő a Műtárgy igénymentes birtoklásának jogát biztosítja, illetve a Műtárgy tehermentes tulajdonjogát a Szolgáltatóra átruházza. Amennyiben a visszaszolgáltatni kívánt Műtárgyon kár, sérülés stb. mutatkozik úgy a Szolgáltató jogosult ennek általa megállapított összegét beszámítani a visszafizetendő vételárba. Amennyiben a Műtárggyal és/vagy azt érintően a Műtárgy tulajdonosával, birtokosával szemben kívülálló harmadik személy bármely okból igényt támaszt, az igény rendezéséig a Szolgáltató jogosult az eredeti állapot helyreállításával kapcsolatos eljárást felfüggeszteni.
10.5.    Az eredetiséggel és/vagy a Műtárgyat ért károsodás, értékcsökkenés mértékével kapcsolatos szakértői eljárás indokolt költségét a Vevő köteles megelőlegezni, valamint viselni, kivéve, ha a szakértői vélemény a Műtárgyat hamisítványnak találja. Amennyiben a Vevő külföldi eredetű Műtárgy esetében külföldi szakértőt (intézetet) kíván igénybe venni, ilyen szakértő személyéről a Felek közösen döntenek. A Vevő köteles a külföldön és/vagy a külföldi szakértő által belföldön elvégzendő vizsgálattal kapcsolatban előre látható költségek előlegezésére és a tárgy eredetiségének megállapítása esetén a viselésére is. Ugyanez a rendelkezés irányadó a külföldi okiratok (szakvélemény) magyarországi hitelesítési költségeinek előlegezésére és viselésére is. A várható költségekről a Szolgáltató a Vevőt kötelezettségvállalás nélkül tájékoztatja. A költségek előlegezése és viselése a költségek fizetési pénznemében történik. Az árverési tétel nem minősíthető hamisítványnak amiatt, hogy az restaurált.
10.6.    Nem követelheti a Vevő a Szolgáltatótól, hogy a hamisnak bizonyuló Műtárgyat visszavegye, amennyiben
−    az Online Aukció időpontjában az Árverési Katalógus leírása összhangban állt az általánosan elfogadott szakértői véleményekkel, vagy az Árverési Katalógus feltüntette a szakértői vélemények különbözőségét;
−    a Műtárgy hamisítvány voltának megállapítására szolgáló egyetlen módszer az Árverési Katalógus közzétételének időpontjában nem volt általánosan elfogadott, illetve ilyen módszer nem volt ismert, vagy a vizsgálat elvégzése a műtárgy károsodásával járt volna, illetőleg a vizsgálat költségei a Műtárgy Szolgáltató által becsült értékét elérték vagy meghaladták volna.

11. Adatvédelem
11.1.    Az Árverési vevők személyes adatait (név és lakcím) a Szolgáltató harmadik személy részére nem teszi hozzáférhetővé, és azokat nem hozza nyilvánosságra. Az adatkezelésre vonatkozó további részletszabályok a Szolgáltató Adatkezelési Nyilatkozatában érhetők el.

12. Egyéb rendelkezések
12.1.    A jelen Árverési Feltételekben nem rendezett kérdésekben a magyar jog rendelkezései és a hatályos magyar jogszabályok az irányadóak. Amennyiben az Árverési Feltételek valamely rendelkezése jogszabályváltozás folytán érvénytelenné vagy hatálytalanná válna, úgy az érintett rendelkezés helyébe automatikusan az új jogszabályi rendelkezés lép. Jogvita esetére a felek magyar joghatóságot kötnek ki. Az érintett felek elfogadják, hogy az Árverési Feltételek bármely fél külön nyilatkozata nélkül is az adásvételi szerződés lényeges tartalmát képezik.

13.  Külföldi vásárlók figyelmébe
13.1.    A kulturális javak külföldre viteléről a 2001. évi LXIV. törvény rendelkezik. A kulturális javak véglegesen csak a Hatóság engedélyével vihetők ki az országból. A Szolgáltató igény esetén tájékoztatást nyújt arról, hogy mely cég tud segítséget nyújtani a műtárgyak külföldre vitelével (engedélyeztetés, csomagolás, vámkezelés, szállítás) kapcsolatosan.